Правна информация

Целта на пилотен проект „Заедно“ е да се изготвят и изпитат образователни материали, които насърчават здравословното хранене в ЕС преди, по време на и след бременност. Той също така цели да повиши осведомеността относно здравословните проблеми, свързани с лошото хранене, наднорменото тегло и затлъстяването, и да насърчи здравословното хранене и начин на живот, особено по време на бременност и в периода на кърмене, в помощ на майката и детето.

Информацията и мненията, представени в настоящия уебсайт, са на авторите (P.A.U. Education) и не отразяват непременно официалното становище на Европейската комисия. Комисията не гарантира верността на информацията. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от нейно името, носят отговорност за евентуално използване на съдържащата се в настоящия сайт информация.

Използването на уебсайта предполага изричното и пълно приемане на тези правила и условия, във вида, в който са публикувани при посещението на потребителя, без да се засягат никакви специални условия, които могат да се прилагат за някои от специфичните услуги на сайта.

Информацията на този сайт:

•  е само от общ характер и не се отнася за конкретните обстоятелства на дадено лице или образувание;

•  не винаги е всеобхватна, пълна, точна или актуализирана;

•  понякога води към външни сайтове, които са извън контрола на P.A.U. Education или Комисията и за които те не носят отговорност;

•  не съдържа професионални или правни консултации (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се обръщате към съответния квалифициран специалист). 

Наша цел е да сведем до минимум проблемите, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни и информация на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, като не можем да гарантираме, че предоставянето на уебсайта няма да бъде прекъснато или засегнато по друг начин от подобни проблеми. P.A.U. Education и Европейската комисия не поемат отговорност по отношение на такива проблеми, възникнали в резултат от използването на този сайт или на други външни сайтове, към които съдържа връзки.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничава отговорността на P.A.U. Education и Комисията в разрез с изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито да ги освобождава от отговорност в области, за които това не е възможно съгласно това законодателство.

Въпреки всичките ни усилия, е възможно да не сме успели да открием авторите и притежателите на авторски права за някои от снимките. Ако смятате, че Вие може да сте притежател на права, Ви молим да се свържете с P.A.U. Education.

 

Използване на уебсайта

Уебсайтът www.together-project.eu осигурява достъп до многообразна информация, услуги, програми и данни (наричани по-долу „съдържание“) в Интернет, до които потребителят има достъп. Потребителят поема отговорност за използването на сайта.

 

Защо се събира лична информация?

Сайтът на „Заедно“ изисква обработката на някои лични данни:

•  Контакт: Потребителите имат възможност да изпращат електронни съобщения до управленския екип на „Заедно“ (ако желаят). Когато използвате бутона „За контакт“, Вие активирате специална форма, която ви подканва да изпратите своите коментари до определена функционална пощенска кутия. Когато изпращате такива писма, вашето име и електронен адрес се събират единствено, за да можем да се свържем с вас относно запитването ви. Ако управленският екип не може да ви отговори, писмото ви ще бъде препратено към съответния местен партньор. Ще ви уведомим по електронен път към кой партньор е било препратено вашето запитване.

•  Обработването на лични данни под контрола на ръководителя на отдел „Фактори, определящи здравето“, генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, Европейската комисия, се подчинява на правилата за защита на данните, установени с Регламент (ЕО) 45/2001[1].

Ако имате някакви въпроси относно обработката на вашето електронно писмо и съответните лични данни, не се колебайте да ги включите в писмото.

•  Бисквитки: Моля, прочетете информацията, свързана с бисквитките.

 

Какви лични данни се събират и посредством какви технически средства?

Личните данни, които се събрат и обработват, са единствено тези, които потребителят предоставя (име и електронен адрес).

Операциите по обработка на лични данни, свързани с управлението на проекта, са необходими за работата на Комисията, както се изисква от Договорите, и по-специално от членове 5 и 13 от ДЕС и членове 244 - 250 от ДФЕС.

Цялата събрана информация се използва единствено за целите, за които сте ни я предоставили. Например, ако се свържете с нас чрез формата „За контакт“, вашата информация се използва, за да отговорим на вашия въпрос или коментар. Данните, събрани по време на проекта, ще се съхраняват на сървърите на външния изпълнител, които се намират в защитен център за данни като част от хостинг услугата, с цел спазване на най-високите стандарти за сигурност. Не се предоставят лични данни на лица извън споменатите получатели и правна рамка.

Външният изпълнител ще предприеме всички разумни стъпки за защита на личните данни, като криптиране на данните, съхранявани в базите данни. Външният изпълнител ще изтрие всички лични данни с изтичането на договора.

 

 

[1]Регламент (ЕО) 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на тези данни (ОВ L008 1 от 12.1.2001 г.).