Právní upozornění

Cílem pilotního projektu „Společně“ je navrhnout a vyzkoušet vzdělávací materiál, který v EU propaguje zdravou stravu před těhotenstvím, během něj a po něm. Rovněž má zvýšit povědomí o zdravotních problémech spojených se špatnou výživou, nadváhou a obezitou a podporovat zdravou stravu a zdravý životní styl, a to zejména během těhotenství a doby kojení, což bude přínosné pro matku i pro dítě.

Na těchto webových stránkách jsou uvedeny informace a názory autora (autorů), tedy společnosti P.A.U. Education, a nemusejí nutně odrážet úřední stanovisko Komise. Komise nezaručuje přesnost informací. Komise ani osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za případné použití informací, které stránky obsahují.

Předpokladem použití webových stránek je výslovný a naprostý souhlas s podmínkami ve znění platném v okamžiku, kdy uživatel webové stránky navštíví, aniž jsou dotčeny jakékoli zvláštní podmínky, které se mohou vztahovat na některé specifické služby webových stránek.

Informace na těchto webových stránkách:

•    mají pouze obecnou povahu a nemají se soustředit na konkrétní okolnosti týkající se určité osoby nebo subjektu;

•    nejsou nutně ucelené, úplné, přesné či aktuální;

•    někdy jsou spojeny s jinými webovými stránkami, nad nimiž nemají společnost P.A.U. Education ani útvary Evropské komise žádnou kontrolu a nenesou za ně žádnou odpovědnost;

•    nepředstavují profesní či právní poradenství (potřebujete-li konkrétní právní radu, měly byste se vždy obrátit na odborníka s vhodnou kvalifikací).

Snažíme se minimalizovat narušení způsobená technickými chybami. Některé údaje či informace na našich webových stránkách však možná byly vytvořeny nebo strukturovány v souborech či formátech, které nejsou zcela prosté chyb, a nemůžeme zaručit, že služba nebude těmito problémy přerušována či jinak ovlivňována. Společnost P.A.U. Education ani Evropská komise nepřijímají žádnou odpovědnost za takovéto problémy, které vzniknou při používání těchto webových stránek nebo externích stránek, na které tyto stránky odkazují.

Toto prohlášení nemá snižovat odpovědnost společnosti P.A.U Education ani Evropské komise tím, že by obcházelo požadavky, které jsou stanoveny v použitelných vnitrostátních právních předpisech, ani vyloučit odpovědnost společnosti P.A.U Education a Evropské komise za záležitosti, které podle těchto vnitrostátních právních předpisů vyloučeny být nesmějí.

Navzdory veškerému úsilí se nám nepodařilo určit totožnost autorů některých fotografií a obrázků a držitelů práv k nim. Pokud se domníváte, že jste držitelem práv, obraťte se laskavě na společnost P.A.U. Education.

 

Používání webových stránek

Webové stránky www.together-project.eu nabízejí uživatelům přístup k široké škále informací, služeb, programů a údajů (dále jen „obsah“) na internetu. Uživatel za používání webových stránek přijímá odpovědnost.

 

Proč jsou shromažďovány osobní informace?

Webové stránky „Společně“ zpracovávají některé osobní údaje:

•   Kontakt: Uživatelé mají možnost zaslat e-mail řídicímu týmu projektu „Společně“ (volitelně). Použitím tlačítka „Kontakt“ aktivujete specifický formulář, který Vás vyzve, abyste zaslali své připomínky na adresu specifické funkční e-mailové schránky. Pokud takovou zprávu odešlete, Vaše jméno a e-mailová adresa jsou shromážděny pouze proto, abychom se na Vás mohli v souvislosti s Vaším dotazem obrátit. Pokud na Váš dotaz nedokáže odpovědět řídící tým, který e-mailovou schránku spravuje, , přepošle e-mail příslušnému místnímu partnerovi. Budete elektronickou poštou informováni o tom, kterému partnerovi byl Váš dotaz přeposlán.

•    Na zpracování osobních údajů, za které odpovídá vedoucí pracovník oddělení „Zdravotní determinanty“ v rámci Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin, se vztahují pravidla ochrany údajů stanovená nařízením (ES) č. 45/2001[1].

Pokud máte dotazy ke zpracování Vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, neváhejte je ve zprávě uvést.

 

Jaké osobní informace jsou shromažďovány a pomocí jakých technických prostředků?

Shromažďují se a dále zpracovávají pouze údaje, které nám uživatel poskytne (jméno a e-mailová adresa).

Aby Komise mohla fungovat tak, jak jí to ukládají Smlouvy, konkrétně články 5 a 13 Smlouvy o Evropské unii a články 244–250 Smlouvy o fungování Evropské unie, je nezbytné zpracovat osobní údaje, které souvisejí s řízením tohoto projektu.

Všechny shromážděné informace se používají výlučně pro ty účely, ke kterým jste nám je poskytli. Např. pokud jste se na nás obrátili prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje se použijí k tomu, abychom Vám odpověděli na dotaz nebo připomínku. Údaje shromažďované v průběhu projektu budou uloženy na serverech externího dodavatele umístěných v bezpečném datovém centru zajišťovaném hostingovou službou, které je vybudováno tak, aby vyhovovalo nejvyšším nárokům kladeným na zabezpečení. Žádné osobní údaje nejsou předávány stranám, které nepatří mezi příjemce a nespadají do zmíněného právního rámce.

Externí dodavatel učiní veškeré přiměřené kroky k ochraně údajů, např. údaje uložené v databázích zašifruje. Až skončí platnost smlouvy, tento dodavatel všechny osobní údaje smaže.

 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L008 1, 12.1.2001).