Juridisk meddelelse

Formålet med pilotprojektet »Together« er at designe og teste uddannelsesmateriale, som fremmer sund kost før, under og efter graviditeten i EU. Det har også til formål at højne bevidstheden om sundhedsproblemer som følge af dårlig ernæring, overvægt og fedme og at fremme sund kost og livsstil, især under graviditeten og i ammeperioden, til fordel for både mor og barn.

Oplysningerne og synspunkterne på dette websted hidrører fra tekstforfatteren, P.A.U. Education, og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdninger. Kommissionen garanterer ikke for nøjagtigheden af oplysningerne. Hverken Kommissionen eller nogen anden person, som handler på Kommissionens vegne, kan gøres ansvarlig for, hvordan oplysningerne heri anvendes.

Brugen af webstedet som offentliggjort på det tidspunkt, hvor brugeren opnår adgang hertil, forudsætter udtrykkelig og fuld accept af disse betingelser med forbehold af enhver særlig betingelse, som måtte gælde for nogle af de specifikke tjenester på webstedet.

Oplysningerne på dette websted:

•    er kun af generel art og ikke beregnet til at afhjælpe specifikke omstændigheder vedrørende en bestemt person eller enhed

•    er ikke nødvendigvis altomfattende, fuldstændige, nøjagtige eller ajourførte

•    har sommetider links til andre websteder, som P.A.U. Education eller Europa-Kommissionens tjenestegrene ikke har kontrol med, og som P.A.U. Education eller Europa-Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for

•    udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har brug for særlig rådgivning, bør du altid konsultere en egnet og kvalificeret fagmand).

Det er vores mål at minimere forstyrrelser som følge af tekniske fejl. Dog kan visse data eller oplysninger på vores websted være dannet eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfri, og vi kan ikke garantere, at vores tjeneste ikke afbrydes eller på anden vis påvirkes af sådanne problemer. P.A.U. Education eller Europa-Kommissionen påtager sig intet ansvar for problemer, der måtte være resultatet af anvendelsen af dette websted eller de eksterne websteder, der måtte være linket til.

Denne ansvarsfraskrivelse har ikke til formål at begrænse P.A.U. Educations eller Europa-Kommissionens ansvar i strid med eventuelle krav ifølge gældende national lov eller at undtage dem fra ansvar for anliggender, som ikke må undtages efter denne lov.

Selv om vi har forsøgt efter bedste evne at identificere alle ophavsmænd og rettighedshavere til billederne på webstedet, har vi muligvis ikke fundet alle. Hvis du mener, du måske er rettighedshaver, beder vi dig kontakte P.A.U. Education.

 

Brugen af webstedet 

Webstedet www.together-project.eu giver adgang til en mangfoldighed af oplysninger, tjenester, programmer og data (herefter benævnt »indhold«) på internettet, som brugeren kan få adgang til. Brugeren påtager sig ansvaret for brugen af webstedet.

 

Hvorfor indsamles der personoplysninger?

»Together«-webstedet indebærer behandling af visse personoplysninger:

•    Kontakt: Brugerne har mulighed for at sende en e-mail til projektstyringsteamet for »Together« (valgfrit). Når du klikker på »Kontakt«-knappen, aktiverer du en specifik formular, hvor vi opfordrer dig til at sende sine kommentarer til en bestemt funktionsrelateret e-mailadresse. Når du sender sådan en besked, indsamler vi alene dit navn og din e-mailadresse for at kunne kontakte dig om din henvendelse. Hvis teamet bag e-mailadressen ikke kan besvare dit spørgsmål, vil din e-mail blive sendt videre til den relevante lokale partner. Du vil få besked via e-mail om den partner, som din henvendelse er videresendt til.

•    Den behandling af personoplysninger, som varetages under ansvar af kontorchefen for »Sundhedsdeterminanter« i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed, er underlagt databeskyttelsesreglerne som fastlagt i forordning (EF) nr. 45/2001[1].

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af din e-mail og de tilhørende personoplysninger, må du meget gerne anføre det i din besked.

•    Cookies: Læs venligst vores meddelelse om cookies.

 

Hvilke personoplysninger indsamles og ved brug af hvilken teknik?

De personoplysninger, der indsamles og behandles, er kun dem, som brugeren selv opgiver (navn og e-mailadresse).

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med styringen af dette projekt er nødvendig for Kommissionens funktioner, sådan som disse er tillagt Kommissionen i henhold til traktaterne, herunder nærmere bestemt artikel 5 og 13 i TEU og artikel 244-250 i TEUF.

Alle indsamlede oplysninger bruges alene til samme formål som det, hvormed du opgav oplysningerne til os. Hvis du kontakter os via kontaktformularen, bruges dine oplysninger således til at besvare din henvendelse eller kommentar. De data, der indsamles i løbet af projektet, vil blive lagret på den eksterne leverandørs servere, som står i et sikret datacenter, der leveres af dennes hostingtjeneste, der er udformet til at overholde de højeste sikkerhedsstandarder. Ingen personoplysninger videresendes til andre parter end modtagerne eller de aktører, der indgår i den nævnte juridiske ramme.

Den eksterne leverandør vil tage alle rimelige skridt til at beskytte personoplysningerne, f.eks. kryptering af de data, der lagres i databaserne. Den eksterne leverandør vil slette alle personoplysninger ved kontraktens udløb.

 

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18.12.2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 8 af 12.1.2001.